قوانین و مقررات اتحادیه

 

 
 

این نظم و هماهنگی به بار نخواهد نشست مگر با مساعدت و همکاری و همدلی صادقانه شما عزیزان. همانطور که همه شما مستحضر هستید مشتریان سرمایه های اصلی این صنف می باشند، رضایت آنها از عملکرد درست همگی ما رضایت خداست و امیدواریم که نکات ذیل مورد قبول شما دوست خوب قرار گیرد باشد که با نظری صادقانه و تفکری روشنگرانه به این مهم رسیدگی فرمایید.


• پروانه کسب خود را در محل قابل رویت ومناسبی از واحد صنفی خود نصب نمائید.در نگهداری اصل پروانه کسب خود کوشا باشید و درصورت مفقود شدن اتحادیه را در جریان بگذارید تا از هر گونه سوء استفاده جلوگیری شود.


• با مأموران مراجعه کننده اعم از اداره اماکن ، یا سازمان بازرسی و یا مجمع امور صنفی و بازرسان اتحادیه نهایت همکاری را داشته باشید.


• کلیه اجناس موجود در واحد صنفی بایستی دارای برچسب قیمت برای مصرف کننده باشد.


• نباید قیمت ها از سود قانونی تجاوز نماید.


• ارائه فاکتور فروش به مشتریان الزامی است.


• صاحبان پروانه کسب می توانند جهت اداره واحد صنفی خود اقدام به معرفی مباشر واجد شرایط کنند.


• صاحب پروانه کسب ومباشر متضامناً کلیه مسئولیت هایی که قانوناً به عهده صاحب پروانه کسب می باشد را برعهده خواهند داشت .


• صاحب پروانه کسب می تواند در هرموقع که مقتضی باشد نسبت به عزل یا تغییر مباشر اقدام نماید.


• هرفرد صنفی که به شغل یا مشغل دیگری در محل کسب خود غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده مبادرت نماید شامل تعطیل محل کسب به شکل های متفاوت خواهدبود.


• تمدید اعتبار پروانه کسب هر 10 سال یکبار الزامی است.


• انجام هر کار اداری برای هر عضو منوط به تسویه حساب حق عضویت می باشد.


• هر پروانه کسب مختص یک فرد، در یک محل خاص و با رسته درج شده در پروانه اعتبار دارد در صورت تغییر هر یک از موارد فوق پروانه کسب از درجه اعتبار ساقط می شود.