بخشنامه درباره چی آلوده

باستناد نامه شماره 6216/3/110 مورخ 7/7/94 اتاق اصناف مرکز استان فارس با توجه به اینکه احتمال ورود چای آلوده به استان و اختلاط آن با چای های تولیدی سال جاری توسط افراد سودجو وجود ادامه مطلب ←