اعضا هیئت مدیره اتحادیه

 

عبدالله رزاق منش
 رئیس اتحادیه
علی ذهبی اردکانی
نائب رئیس اول اتحادیه
مجید جوانمردی
 نائب رئیس دوم اتحادیه
مجید زارعی
 دبیر اتحادیه 
مصطفی رنجبر شیراز
 خزانه دار اتحادیه
نقی رضایی
 بازرس اصلی اتحادیه